Inštitút kultúrnej politiky

Začiatkom roka začal na Ministerstve kultúry SR pôsobiť analytický útvar s názvom Inštitút

kultúrnej politiky (ikp). Poslaním ikp je zlepšovať verejné politiky a rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblasti kultúry. Jeho cieľom je, aby analytický tím ikp odborne a nestranne analyzoval vplyvy pripravovaných zákonov a strategických materiálov, hodnotil efektivitu výdavkov v rámci rezortu a formuloval odporúčania pre oblasť kultúry. Pri týchto analýzach chce nadväzovať na prácu a know-how etablovaných analytických útvarov v štátnej správe, predovšetkým Inštitútu finančnej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze.

Video

Mohli by vás zaujímať