RUVK

Medziodborový výskumný tím, ktorého členky a členovia pôsobia na pôde Vysokého učení technického a Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 2018 mapujú situáciu mestského bytového domu na ulici Železničná vo Veľkom Krtíši. Svoje pôsobenie v danej lokalite nechápu výhradne ako výskumné, ale aj ako intervenčné. Asistujú obyvateľom, poskytujú právnu pomoc, usilujú sa o posilnenie kapacít terénnej sociálnej práce a dostupného bývania v lokalite. Na PechaKucha Night predstavia práve vydanú publikáciu „Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie, ktorá je jednak príspevkom do diskusie o metodológii výskumov v segregovaných lokalitách, či už z hľadiska sociálnovedného alebo dizajnového diskurzu, no zároveň chce podnietiť všeobecnú debatu o sociálnom bývaní, v slovenskom prostredí dlhodobo poddimenzovanej téme verejných politík.

https://www.facebook.com/ruvk2028 

Mohli by vás zaujímať