Fero Király

hudobník

Fero Király studied at the Faculty of Music and Dance of the Academy of Performing Arts (VŠMU) in Bratislava. He deals with music projects overlapping with performance, sound art, installations, interpretations of contemporary music, music re-interpretations of works of art, as well as with educational projects in the field of music, music composition and sound art. He uses new borderline experimental positions, creates his own software and likes to collaborate with other artists with a multidisciplinary focus.
Nominated by Zuzana Godálová from the Nástupište 1-12, Topoľčany.

Multimedia space for contemporary culture Nástupište 1-12 is an unusual (non-)gallery space with interdisciplinary focus. Public areas of a busy under-crossing under stations in Topoľčany offer contact with contemporary live visual art, music, sound art, theater and performing arts to the unwitting public.
www.nastupiste.sk

-
Fero Király je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave. Zaoberá sa hudobnými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciami súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný software a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním.
Nominovaný Zuzanou Godálovou z Nástupište 1-12, Topoľčany.

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 je netradičný (ne)galerijný priestor s interdisciplinárnym zameraním. Vo verejnom priestore frekventovaného podchodu pod stanicami v Topoľčanoch ponúka nič netušiacej verejnosti možnosť kontaktu so súčasným živým vizuálnym umením, hudbou, soundartom, divadlom, či  performatívnym umením.

Video

Mohli by vás zaujímať